سوال فلسفی

دیشب موقع خواب

رایان: mommy you are not gonna live forever. Right?

من: بله.ناراحت

رایان: Do kids die if somebody shoots them?

من: بله.ناراحت

بعد رفت تو فکر و بهم گفت میدونستی من با چشم باز میخوابم؟ چون اگه چشمامو ببندم nervous میشم.

غصه ام گرفت بدجور. آخه من چی بگم بهت بچه. یاد خودم و استرس مردن و ترس از دست دادن عزیزانم افتادم. خیلیییییی زوده که داره به این چیزها فکر میکنه و ازم این سوالها رو میپرسه، اصلا آمادگیشو نداشتم و نمیدونستم چی بگم که هم واقعیت باشه هم اینکه از نگرانیهاش کم کنه. فقط بهش گفتم چشماتو ببند و بیا روزمون رو مرور کنیم و از همه اتفاقهای خوبی که برات افتاده خوشحال باشیم. این کارو کرد و وقتی دوباره ازش بخاطر اینکه دستمال توالت رو داوطلبانه عوض کرده بود تشکر کردم و گفتم که چقدر بهش افتخار میکنم، لبخند قشنگی اومد روی لباش و محکم دستشو انداخت دور گردنم. قلب

/ 1 نظر / 79 بازدید
سارا

امیدوارم حالت بهتر شده باشه.نازی رایان.واقعا تو ذهن این کوچولوهای معصوم چی میگذره خدا میدونه.